PATJ Sibiu

Suntem și pe Facebook


Anunț consultarea populației privind PATJ SIBIU 2024 !

Varianta preliminară de Actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) – Județul Sibiu
este disponibilă la următorul link:
https://patj.cjsibiu.ro/rezultate-proiect/

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ PROPUNERI ȘI OBSERVAȚII
privind varianta preliminară de Actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) – Județul Sibiu
prin e-mail la patj@cjsibiu.ro sau
la sediul Consiliului Județean Sibiu, Str. G-ral Ghe. Magheru Nr. 14, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
în perioada 24.05.2024 – 17.06.2024


În cursul lunii august 2022, Consiliul Județean Sibiu a semnat un contract de prestări servicii cu Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca cu privire la actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean. În vederea atingerii acestui scop, cele două instituții au colaborat în elaborarea mai multor studii de fundamentare, anchete sociologice și analize teritoriale la nivelul județului Sibiu.

Conform art. 42 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completarile ulterioare, PATJ (Planul de Amenajare a Teritoriului Județean) este un document complex, cu caracter director și reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare social-economică a județului.

Prevederile PATJ devin obligatorii pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism care le detaliază (P.A.T.Z., P.U.G., P.U.Z., etc.). Acesta se corelează cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.) și cu alte documentații de amenajarea teritoriului.Conform art. 42 alin. (3) din Legea nr. 350/2001, fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului județean și să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de dezvoltare ale județului.Obiectivele principale urmărite în PATJ Sibiu sunt:

 • dezvoltarea economică și socială echilibrată a zonelor din județul Sibiu, delimitate în conformitate cu anumite criterii, cu respectarea specificului acestora;
 • îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane;
 • gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale;
 • utilizarea rațională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităților și conservarea terenurilor agricole fertile;
 • conservarea și dezvoltarea diversității culturale.

Documentaţia unui PATJ conţine piese scrise şi piese desenate (planşe) cu privire la:

 • Analiza situaţiei existente;
 • Diagnosticul prospectiv şi general;
 • Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului;
 • Planul de acţiune pentru implementarea prevederilor PATJ;
 • Politici publice teritoriale, programe şi proiecte.

Conform art. 21 alin. (1) din Normele metologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016, procesul actualizării unui PATJ cuprinde următoarele etape:

 1. Iniţierea elaborării documentaţiei de amenajare a teritoriului;
 2. Contractarea elaborării documentaţiei în condiţiile legii;
 3. Elaborarea studiilor de fundamentare;
 4. Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;
 5. Elaborarea formei preliminare a documentaţiei PATJ;
 6. Obţinerea de avize şi/sau acorduri;
 7. Redactarea finală a documentaţiei PATJ – cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri;
 8. Aprobarea propunerii de documentaţie PATJ de către autoritatea administraţiei publice locale competente;
 9. Asigurarea caracterului public al documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobate, conform legii.